گلستان - گرگان
سرخنکلاته
09113718368
Telegram : @hadi_jorjani
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جدیدترین روش خشکه کاری در جهان

اینستاگرام ما

اینستاگرام ما

کشت سال 97

کشت سال 97 با دستگاه خطی کار گندم اجرا شده و سیستم آبیاری کلاسیک استفاده گردیده است که در این سیستم مصرف آب 8000 متر مکعب در هر هکتار میباشد.

 1

 

 بازدید وزیر محترم کشاورزی و رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و استاندار محترم استان گلستان